Basisaanbod

 

Het basisaanbod is er voor kinderen van 6 tot 13 jaar met specifieke onderwijsbehoeften waarvoor de aanpassingen (waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen)  in het gewoon kleuteronderwijs of tijdens het gewoon lager onderwijs onvoldoende of disproportioneel zijn om de leerling te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs.

De kinderen die in aanmerking komen voor type basisaanbod hebben al een hele weg afgelegd. Ze ondervinden specifieke problemen op het gebied van lezen, schrijven, rekenen, motoriek, concentratie, … Ook emotionele factoren zoals stress, faalangst, negatief zelfbeeld, leermoeheid kunnen een rol spelen naast eventuele leerstoornissen.

Na ten laatste twee jaar wordt in overleg met ouders en CLB geëvalueerd wat op dat moment het meest wenselijk is voor de leerling: een terugkeer naar het gewoon onderwijs of een verderzetten van het traject binnen het buitengewoon onderwijs.

Het basisaanbod zal geleidelijk de types 1 en 8 vervangen. Voor de kinderen die reeds in type 1 of type 8 zitten, geldt een overgangsmaatregel.